Årsmötet sänkte och höjde årsavgiften

Årsmötet hölls i Göteborgs litteraturhus’ lokaler vid Heurlins plats där sällskapet numera har sann hemortsrätt. Harry Martinson-sällskapet har nyligen inträtt som medlem i föreningen Göteborgs litteraturhus.

Harry Martinson-sällskapet genomförde under lördagen 6 maj sedvanligt årsmöte under ordförandeskap av Åke Widfeldt. Enda avsteget från den förberedda agendan berörde årsavgiften.

GÖTEBORG. Till årsmötet hade räntmästaren Johnny Karlsson inkommit med förslag att årsavgiften för medlemmar från 2024 skulle höjas till 300 kronor från nuvarande 225.

Höjningen antogs, men efter förslag från en enskild medlem direkt under årsmötet, fick styrelsen i uppdrag att införa en åldersmässig skiktning. Upp till och med 25 års ålder ska man få betala en avgift som är lägre än den nuvarande, nämligen 200 kronor.

Irmeli Romo valde att inleda årshögtiden med denna dikt ur Tuvor.

Ekonomin blev en av de mera grundligt diskuterade punkterna under årsmötet. Ordförande Irmeli Romo konstaterade att sällskapet behöver fler medlemmar för att klara av sin verksamhet. Hon redogjorde för hur man i styrelsen har diskuterat vilka åtgärder som kan bli nödvändiga.

Porto är en stor utgift och det är därför önskvärt att kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna kan ske via e-post. Alla som har mejladresser bör alltså ange dessa.

Deltagande på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg kostar en del, men hittills har styrelsen bedömt att det är viktigt både att möta nuvarande och presumtiva medlemmar där. Den är också ett gyllene tillfälle att möta och inspireras av andra litterära sällskap.

Irmeli Romo lyfte också frågan om att eventuellt inte ha årsbok varje år. Blotta frågan syntes oroa de närvarande medlemmarna och det kom ett antal förslag på åtgärder för att säkra utgivning av nya årsböcker. Frågan ställdes om inte Bonniers, som skedde på 1990-talet, fortfarande kan tänkas spronsra en utgivning.

Vidare kom frågor om eventuella bidrag från olika fonder, staten och Svenska Akademien.

Sekreteraren Carina Olsson kommenterade stillsamt att det krävs inte så lite arbete om man ska kunna producera ansökningar som har någon chans att gå igenom. Därtill hugade och lämpade aktiva medlemmar uppmanades att ta sig an det värvet, kanske i form av en arbetsgrupp.

Med anledning av att det år 2024 är 50 år sedan Harry Martinson fick nobelpris ställs förhoppningar om att Svenska Akademien ska ställa sig välvillig till någon form av bidrag vid firandet.

Åke Widfeldt påminde om att sällskapets tidskrift Doris tidigare har lämnat bidrag till en bok med texter fram till för något drygt decennium sedan. Nu skulle det kunna vara dags igen att göra ett urval och ge ut, därmed skulle det främst bli kostnader för tryck och distribution det året.

Doris på nätet kom upp till diskussion. Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att Doris bör vara en bonus som endast kommer medlemmarna till del, även om tidigare nummer har lagts ut på hemsidan. Efter en kort diskussion lovade Irmeli Romo att ta upp frågan i styrelsen igen.

En mindre bokföringsmässig justering godkändes av årsmötet: Harry Martinson-fonden överförs till under rubriken ”eget kapital” efter förslag från revisorerna.

Styrelsen fick utan någon diskussion ansvarsfrihet på revisorernas inrådan.

Flera förändringar skedde i styrelsen, tyvärr var få av de berörda närvarande i Göteborg och kunde därför inte hälsas välkomna respektive avtackas på sedvanligt sätt.

Malin Häggblad går från suppleant till ordinarie, Anders Glader, kommer in som ordinarie (nyval), liksom Pia Redin.

Vid årsmötet frånvarande styrelseledamöterna Eva Risberg och Disa Lundgren kommer att avtackas med bland annat den nya biografiska boken ”Min egen elds kurir”.

Dan Sjögren avgår som suppleant, men lovar att fortsätta leverera texter om Martinson även framdeles.

Carina Olsson berättade att Harry Martinson-sällskapet numera är medlem i Göteborgs litteraturhus, den förening i vars lokaler årsmötet hölls.

Åke Widfeldt avslutade mötet med den trösterika dikten ”Glädjen kommer” som avslutas så här:

Runt omkring den arbetar mängder av fåglar

snabbt för att kringsprida ryktet

om bättre klimat i människohjärtat.

(”Glädjen kommer” ur De tusen dikternas bok, 1986)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *