Harry Martinson på hemmaplan

Text: Elisabeth Jonsson, sekreterare i Harry Martinson-sällskapet

Olofström 2018-10-20, ur Doris 34

”Vi sitter på guld”, säger Olofströms kulturchef Joanna Holden och bibliotekschef Anders Nylander. Med Region Blekinge som projektägare och projektmedel från Kulturrådet har i dagarna ett nytt litterärt projekt startat. Projektet planeras för tre år framöver. Harry Martinsons författarskap och hembygd är navet som ska levandegöra och utveckla litteraturupplevelser och litteraturskapandet i Blekinge. En projektledare, Pia Redin, är anställd sedan ett par veckor tillbaka och ska en till två dagar i veckan arbeta från Olofström, som är regionens knutpunkt för litteraturutveckling i länet. I projektet ska det litterära kulturarvet som finns i bygden tillvaratas och även utmana den unga generationen till att arbeta med litteraturen på nya och kreativa sätt samtidigt som man aktiverar och tar tillvara alla åldrar i det litterära skapandet. Man ser gärna en samverkan och utveckling mellan intresset för kulturarvet och litteratur som konstform. Förhoppningar finns att det inom tre år ska finnas förutsättningar att anställa en person som arbetar med litteraturutveckling på heltid i regionen, att det finns många unga som arbetar med att fördjupa och vidareutveckla det litterära arvet. Naturligtvis har man i kommunen också förhoppningar om att detta arbete ska ge nationell och kanske även internationell uppmärksamhet och uppskattning. Harry Martinsons arv ska leva vidare och utvecklas.
Som anställd projektledare på deltid började Pia Redin sin anställning den 1 oktober 2018. Att nå de unga med litterära upplevelser och att stimulera alla åldrar att kunna arbeta och kanske försörja sig på litterärt skapande är övergripande målsättningar. Johnny Karlsson och Elisabeth Jonsson från Harry Martinson-sällskapet och Gustaf Fredriksson och Birger Johnson från Salje-sällskapet träffade Pia Redin på Författarmuseet i början av oktober. Vi hade ett ömsesidigt informationsmöte. Pia berättade om sina erfarenheter som gymnasielärare och om hur hon har fått tänka om för att kunna få elever att intressera sig för litteratur på ett positivt sätt. Vi informerade om vad vi som representanter för två olika sällskap har för erfarenheter av arbetet med unga. Vi var överens om att det finns många förutfattade meningar om vad barn och unga tänker om litteratur och om de olika utmaningarna som projektet har att möta när det gäller att engagera unga i det litterära arbetet. Pia har tre månader på sig att sondera och bedöma utgångsläget på olika områden och för att sedan arbeta vidare med det litterära utvecklingsarbetet.


Olofström – ansvar för litteraturutveckling i Region Blekinge
Det är väl känt bland sällskapets medlemmar att hemmaplan för Harry Martinson är Olofströms kommun. Här i kommunen finns de gårdar, de hem som Harry Martinson vistades i som barn och i tidig ungdom på gott och på ont. Här finns den vackra natur och de människor som inspirerat och påverkat honom till det författarskap som 1974 gav honom Nobelpriset i litteratur.


Inte bara Harry Martinson har sina rötter i Olofströmsbygden. Sven Edvin Salje, Pehr Thomasson och Axel de la Nietze är välkända namn. Alla har de en anknytning till Olofström. Det litterära kulturarvet har genom åren vuxit sig starkare och är idag en viktig del av Olofströmstraktens identitet. Det är inte en slump att Olofström har fått ansvar för arbetet med litteraturutvecklingen i Blekinge. Förutsättningarna finns och arbetet har påbörjats för många år sedan. Martinsons ande har svävat och ska fortsätta att sväva över litteraturen och dess utveckling i Olofström och hela Blekinge.

Författarmuseum. Harry Martinson har i sin roll som författare och kulturpersonlighet inspirerat och påverkat Olofströms kommun och dess kulturliv under lång tid. Under tidigt 70-tal hjälpte han till att arrangera sina samlingar av olika etiketter (fattigmans konst) till en intressant och imponerande utställning på Jämshögs hembygdsgård nu även kallad Författarmuseet. Här finns också många av de modellskepp som han beställde av Karl Albin Strömberg i Karlshamn. Samlingarna vårdas väl och med stort intresse och kunskap av Bengt och Ing-Marie Bejmar och besöks varje år av runt 5000 personer.


Harry Martinson-sällskapet bildades 1984, en viktig kulturell satsning och av stor betydelse för bruksorten Olofström. Sällskapets säte var då och är alltjämt i Olofströms kommun och på Jämshögs folkhögskola. Här anordnas vartannat år sällskapets årsmöte, majdagarna, ofta i rikt blommande vårväder.


Vartannat år firar alltså sällskapet sin årshögtid i Jämshög. Då delas Harry Martinson-priset ut. Priset är på 83 950 kr och juryn består av Olofströms kommuns kommunalråd, kulturnämndens ordförande samt två representanter för Harry Martinson-sällskapet. Priset har delats ut sedan 2008 och Olofströms kommun står för hela prissumman. Den förste pristagaren, 2008, var diplomaten Jan Eliasson. I år fick poeten Eva Ström priset.


Födelsehemmet i Nyteboda är idag inte tillgängligt för allmänheten. Det är ett privat hem och ägs av familjen Svensson. På andra sidan vägen, vid Immelns strand, ligger Sjöboden. Den är däremot tillgänglig för olika aktiviteter, mycket gärna i Harry Martinsons anda. I samband med kulturveckan Nässelfrossa finns här möjligheter att genomföra program. Eva Svensson, som avled 2017, var mycket intresserad av Harry Martinsons mamma Betty och hennes tid i Amerika. Eva efterlämnade arkiverade dokument om detta. Dessa finns nu i sällskapets förvar. Här finns mycket att upptäcka och forska vidare om.


Nebbeboda skola och vistelsestipendiater. Harry Martinson gick i Nebbeboda folkskola under åren 1913 -14 och kom då i kontakt med skolläraren Staaf. Skolan ägs av Nebbeboda Intresseförening. I början 2000-talet ville dåvarande förening sälja skolan och lägga ner verksamheten. Harry Martinson-sällskapet uppvaktade då Olofströms kommun för att kunna bevara skolan i Harry Martinsons anda. Föreningen ombildades och nya stadgar skrevs som tydligt visar att arbetet framöver ska förutom anknytning till bygden ha anknytning till Harry Martinsons författarskap. Sedan 2010 har skolan tagit emot 6-8 vistelsestipendiater varje år. En jury bestående av representanter för Harry Martinson-sällskapet, Salje-sällskapet och Olofströms kommun utser stipendiaterna. Olofströms kommun står för hyreskostnaderna.


Arkivering av dokument. Ingvar Holm, Harry Martinson-sällskapets första ordförande, efterlämnade mycket forskningsmaterial vid sin bortgång 2017. Tack vare Johnny Karlssons personliga engagemang och rådiga insats finns materialet nu på Lunds universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen, en guldgruva för den nyfikne forskaren.


Författarbygd och Nässelfrossa. Med start inför Harry Martinsons 100-års jubileum 2004 har Olofströms kommun tillsammans med ideella föreningar arbetat med att lyfta fram författarna i Olofströmsbygden. Projektet Författarbygd tog fram skyltar, broschyrer och konstverk som berättade för allmänheten om framförallt Harry Martinsons och Sven Edvin Saljes författarskap och liv i bygden. Något år senare utvecklades samverkan mellan de litterära sällskapen och andra kulturföreningar och kulturföretag i kommunen till att genomföra kulturveckan Nässelfrossa. Harry Martinson- och Salje-sällskapet var initiativtagare till projektet som nu mer än 10 år senare fortsätter med över 6 000 besökare per år och med ca 120 arrangemang under veckan. Kulturveckan finansieras till stor del av Olofströms kommun och bidrag från Karlshamns Sparbank. De ideella krafterna är många i detta arbete.


Litterär utveckling – ett intresse för Harry Martinson-Sällskapet?
Olofströmsbygden är en ”litterär mylla” i ett gynnsamt litterärt landskap, Blekinge. Som medlem i Harry Martinson-sällskapet ser jag många positiva anledningar till att aktivt arbeta för en samverkan med det nya litterära projektet i Blekinge. Inom sällskapet finns stor kunskap om Harry Martinsons författarskap, en stor del av medlemmarna kan stödja och vägleda när det gäller det litterära samtalet, att förvalta och förnya det skrivna ordet som konstform. Inom sällskapet finns det säkert också lärare och annan pedagogisk kompetens som kan bidra med tankar och idéer hur man når bättre medvetenhet och intresse för det skrivna ordet och det litterära samtalet hos våra unga. Låt det guld som representerar Harry Martinsons författarskap inte bara sväva över projektet, utan även regna ner i myllan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *