Harry Martinson-sällskapet verksamhetsåret 2021

Årsberättelse
Sällskapets styrelse har haft följande sammanträden under året: 30 januari, 16 juni och 15 september. Samtliga möten hölls digitalt. I slutet av 2021 hade Sällskapet 442 enskilda medlemskap, 88 familjemedlemskap, 23 hedersmedlemmar och 5 medlemmar utomlands. Totalt 646 (familjemedlemskap räknas som två medlemmar)

Harry Martinson-sällskapets styrelse bestod vid årets (2021) ingång av;
Semir Susic (ordförande), Bengt Bejmar, Disa Lundgren, Carina Olsson, Eva
Risberg, Anders Franck, Paulina Helgeson, Johnny Karlsson (räntmästare),
Irmeli Romo.

Suppleanter: Ida Andersen, Martin Bagge, Adam Bergström, Christer Nielsen, Anders Olsson, Johan Stenström, Stefan Edman, Lena Havland Erlandson och Åke Widfeldt.

De flesta av Sällskapets arrangemang under året måste ställas in, liksom
Bokmässan i Göteborg, som brukar locka besökare till Sällskapets monter och arrangemang och också medföra ett antal nya medlemmar.
Årsmötet genomfördes digitalt med ett fyrtiotal deltagare. Jonna Bornemark, Klockrikestipendiat 2021, höll ett uppskattat digitalt föredrag.
Jämshögs författarmuseum hade begränsad aktivitet under 2021.

Symposium om filmatiseringen av Aniara och Utvandrarna.
Linnéuniversitetet anordnade den 25 mars i samarbete med bl a Harry
Martinson-sällskapet ett digitalt symposium om filmatiseringen av två av de
mest kända svenska litterära verken – Harry Martinsons Aniara och
Utvandrarna av Vilhelm Moberg.
Vägen till Klockrike publicerades på isländska i början av året.
Stockholmsgruppen genomförde Guidning av Cikadaparken i samarbete med Naturskyddsföreningen och fjärilsträdgården i Sundby, Huddinge, den 20 juni och 4 juli.
Den 30 september genomförde Göteborgsgruppen ett fysiskt evenemang. Dan Sjögren höll ett föredrag om Harry Martinsons tid i Göteborg på
pensionärsföreningen Allégården.

Sällskapets hemsida har haft många besökare under pandemin, och många
inlägg från medlemmar har också publicerats där. Semir Susic ansvarade för hemsidan och Månadens Martinson under året. Hemsidan hade 30 317 besök.
Harry Martinson-sällskapets egen publikation och medlemsblad Doris har
utkommit med 2 nummer. Ett under våren och ett under hösten under
redaktörskap av Irmeli Romo, som 2021 övertog redaktörskapet efter Åke
Widfeldt.

Årsboken för år 2021, som skickas ut till samtliga huvudmedlemmar, hade titel Harry Martinson. På luffen i ett författarskap och är skriven av litteraturvetaren och författaren Björn Larsson.
På grund av pandemin ställdes Olofströms årliga arrangemang Nässelfrossa in året 2021. Harry Martinson-sällskapet brukar ha olika programpunkter under Nässelfrossa, bl a föredrag och visningar av Harry Martinson-samlingarna i Olofströms Bibliotek.

2021 års Cikadapris tilldelades den sydkoreanska poeten Kim Hyesoon.
Aktiviteten på sociala medier – Facebook och Instagram – har ökat och en del nya medlemmar har tillkommit via dessa. Ca 980 personer följde Harry
Martinson-sällskapets sida (+80) vid utgången av 2021 och Facebook-gruppen hade ca 350 medlemmar (+50). Under året lades även dikter kombinerade med bilder ut på Facebook och Instagram.

Sällskapet tackar alla som bidragit till dessa aktiviteter och därigenom främjat intresset för Harry Martinsons liv och diktning.

Semir Susic Carina Olsson Johnny Karlsson
Ordförande Sekreterare Kassör