Kallelse till digitala årsmötesförhandlingar

I år genomför Sällskapet inte Majdagarna som planerat. Utdelningen av Harry Martinson-priset och andra delar av programmet är framflyttade till en idag okänd tidpunkt. Årsmötesförhandlingarna kommer dock att genomföras men i år sker det för första gången på den digitala plattformen Zoom. Anmäl ditt deltagande till semirsusic@gmail.com senast 27 april. Meddela för- och efternamn. Möteslänken och samtliga möteshandlingar skickas till dig en dag före mötet efter att ditt medlemskap kontrollerats mot medlemsregistret.

Medlemmarna i Harry Martinson-sällskapet kallas till årsmötesförhandlingar lördagen den 2 maj 2020 kl. 09.00-10.00 via länk.

Ärenden:

    1.    Årsmötet öppnas

    2.    Fastställande av dagordning

    3.    Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

    4.    Val av två protokolljusterare

    5.    Verksamhetsberättelse för 2019

    6.    Resultat- och balansräkning 2019; revisionsrapport

    7.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

    8.    Val

8.1 Val av ordförande för 1 år

8.2 Val av 4 styrelseledamöter för 2 år och fyllnadsval av 1 styrelseledamot på 1 år.

8.3 Val av 5 styrelsesuppleanter för 2 år

8.4 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år

8.5 Utseende av valberedning

    9.    Fastställande av årsavgift för 2021

    10.  Rapporter från sällskapets kommitterade

    11.  Inkomna motioner

    12.   Övriga frågor

Motioner skall inlämnas senast två veckor före årsmötet enligt sällskapets stadgar paragraf 5. De sänds till e-post info@jamshog.org.

Varmt välkommen!

Vill du läsa mer om Zoom: https://zoom.us/

Hur du deltar via länk:

1 comment for “Kallelse till digitala årsmötesförhandlingar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *